Cover_Transparent-shadow

The Definitive Guide to Customer Experience

Download Now

Privacy Policy

Posledná aktualizácia: 26. mája 2016

PREAMBULA

DÔKLADNE SI PREČÍTAJTE TIETO ZÁSADY OCHRANY SÚKROMIA. SLOVÁ ALEBO VÝRAZY S VEĽKÝMI PÍSMENAMI MAJÚ VÝZNAM, AKÝ SA IM PRIPISUJE V TÝCHTO ZÁSADÁCH. SPOLOČNOSŤ IPERCEPTIONS® („my“, „nás“ alebo „naše“) SA ZAVIAZALA CHRÁNIŤ SÚKROMIE A BEZPEČNOSŤ SVOJICH POUŽÍVATEĽOV TÝM, ŽE ZAVEDIE A BUDE UDRŽIAVAŤ NAJVYŠŠIE ŠTANDARDY TÝKAJÚCE SA DÔVERNOSTI A BEZPEČNOSTI VŠETKÝCH ÚDAJOV ZHROMAŽDENÝCH OD RESPONDENTOV, AKO AJ NÁVŠTEVNÍKOV WEBOVÝCH LOKALÍT, PRIHLÁSENÝCH OSÔB NA ODBER NOVINIEK A INÝCH POUŽÍVATEĽOV (ĎALEJ LEN „POUŽÍVATELIA“). POUŽÍVANÍM, NAVŠTÍVENÍM ALEBO INÝM PRÍSTUPOM WEBOVEJ LOKALITY ALEBO SLUŽIEB AKÝMKOĽVEK SPÔSOBOM (VRÁTANE ODPOVEDANIA NA PRIESKUMY ALEBO PRIJATIA INEJ KOMUNIKÁCIE OD INÝCH POUŽÍVATEĽOV WEBOVEJ LOKALITY A/ALEBO SLUŽIEB, PREZERANÍM SI, SŤAHOVANÍM ALEBO NAHRÁVANÍM OBSAHU ALEBO MATERIÁLU, KTORÝ JE DOSTUPNÝ PROSTREDNÍCTVOM WEBOVEJ LOKALITY ALEBO SLUŽIEB, ALEBO PREHĽADÁVANÍM) VÝSLOVNE SÚHLASÍTE SO ZHROMAŽĎOVANÍM, POUŽÍVANÍM, ZVEREJNENÍM A SPRACOVANÍM INFORMÁCIÍ, VRÁTANE OSOBNÝCH INFORMÁCIÍ V SÚLADE S PODMIENKAMI UVEDENÝMI V TÝCHTO ZÁSADÁCH OCHRANY SÚKROMIA A TÝMTO POTVRDZUJETE, ŽE STE SI ICH PREČÍTALI A ŽE ICH AKCEPTUJETE. KEDYKOĽVEK MÔŽETE VYJADRIŤ SVOJ NESÚHLAS SPÔSOBOM UVEDENÝM V TÝCHTO ZÁSADÁCH OCHRANY SÚKROMIA ALEBO SA MÔŽETE ROZHODNÚŤ A NEODPOVEDAŤ NA ŽIADNE OTÁZKY PRIESKUMU, AK EXISTUJE.  

Pokiaľ ide o informácie, ktoré dostane spoločnosť iPerceptions o jednotlivcoch nachádzajúcich sa na území EÚ a Švajčiarska, dodržiava americko-európsky rámec bezpečného prístavu a americko-švajčiarsky rámec bezpečného prístavu, ktorý spravuje Ministerstvo obchodu Spojených štátov amerických. Spoločnosť iPerceptions potvrdila, že dodržiava princípy zásad bezpečnostného prístavu týkajúce sa oznámenia, výberu, následného prevodu, bezpečnosti, integrity údajov, prístupu a uplatňovania. Viac informácií o Programe bezpečný prístav a o našej certifikácii nájdete na adrese http://www.export.gov/safeharbor.

Ak chcete kontaktovať spoločnosť iPerceptions pokiaľ ide o ochranu osobných údajov alebo Program bezpečný prístav, môžete tak urobiť prostredníctvom kontaktných informácií, ktoré sú uvedené v dolnej časti týchto zásad.

Tieto zásady ochrany súkromia sa vzťahujú na zhromažďovanie, používanie a zverejňovanie informácií, ktoré zhromažďuje spoločnosť iPerceptions prostredníctvom svojich webových lokalít www.iperceptions.com a prostredníctvom získaných odpovedí v prieskume prostredníctvom platformy iPerceptions v mene zákazníkov, ktorí využívajú služby. Používanie informácií získaných prostredníctvom Služieb sa bude obmedzovať iba na účely poskytovania služieb, ktoré si objednal zákazník prostredníctvom spoločnosti iPerceptions, a na iné účely, ako je uvedené v týchto zásadách ochrany súkromia, podmienkach používania alebo inej dohode, ktorú ste uzatvorili so spoločnosťou iPerceptions.

1. DEFINÍCIE

Vždy, keď sa v týchto zásadách ochrany osobných údajov použijú nižšie uvedené termíny, budú ma význam, ako je uvedené nižšie a všetky ostatné výrazy, ktoré nie sú definované v tomto bode 1, budú mať význam, ako je uvedené v týchto Zásadách ochrany súkromia:

Súbory „cookie“ sú softvérové metódy a protokoly používané na ukladanie dát vo webovom prehliadači. Na účely tohto dokumentu sa súbory cookie vzťahujú na súbory cookie HTTP, ako definuje IETF, a na miestne spôsoby uchovávania relácie špecifikácií Web Storage, ako definuje konzorcium World Wide Web.

„Zákazník“ znamená zákazník spoločnosti iPerceptions, ktorému poskytuje spoločnosť iPerceptions Služby na základe licencie.

„Spoločnosť iPerceptions“ znamená spoločnosť iPerceptions, Inc., so sídlom 606 Rue Cathcart, Suite 1007 Montreal, Québec H3B 1K8 Kanada, alebo v ktoromkoľvek sídle nástupcu.

 „Zásady ochrany súkromia“ znamenajú tieto zásady ochrany súkromia, ktoré môžu byť zmenené v súlade s podmienkami a časom aktualizované.

 „Respondenti“ sú osoby, ktoré sa zapojili do prieskumu, alebo iní účastníci, ktorí využívajú Služby ako následok vzťahu týchto respondentov alebo účastníkov so zákazníkom.

 „Služby“ sú všetky výrobky a služby, ktoré poskytuje zákazníkom spoločnosť iPerceptions alebo niektorý z jej zástupcov, predajcov alebo partnerov.

„Podmienky používania“ sú aktuálne platné zmluvné podmienky, ktoré vydala spoločnosť iPerceptions a ktoré môžu byť zmenené v súlade s podmienkami. Kópia týchto podmienok je dostupná na nižšie uvedenej lokalite URL (alebo URL nástupcu spoločnosti) alebo na ľubovoľnej inej lokalite, ktorú vám môže sprístupniť spoločnosť iPerceptions a ktorá je uvedená v týchto podmienkach ako odkaz. Týmto vy, vo vašom mene alebo v mene iných používateľov, ak existujú, potvrdzujete, že ste si ich prečítali a že ich prijímate v celom rozsahu:
http://www.iperceptions.com/en/terms-of-use

„Webová lokalita“ znamená iPerceptions.com a všetky iné webové lokality, ktoré máte k dispozícii vy a vaši používatelia a ktoré prevádzkuje spoločnosť iPerceptions alebo jej autorizované hosťujúce subjekty tretej strany, ktoré konajú v mene spoločnosti iPerceptions, a všetky sub-domény.

2. ZÁSADY OCHRANY SÚKROMIA TRETÍCH STRÁN

Na vaše informácie alebo v prípade, že odpoviete na prieskum, sa na vás môžu vzťahovať vyhlásenia tretích strán (vrátane zákazníkov) o ochrane súkromia, vrátane bezpečnostných postupov. Spoločnosť iPerceptions vám odporúča prečítať si tieto vyhlásenia o ochrane súkromia pred poskytnutím informácie.

3. ZHROMAŽĎOVANIE A POUŽÍVANIE INFORMÁCIÍ

3.1. Informácie, ktoré ste poskytli ako používateľ

Na ktorejkoľvek webovej lokalite môžete byť požiadaní uviesť, ako ste dozvedeli o spoločnosti iPerceptions, alebo môžete byť požiadaní poskytnúť kontaktné údaje výmenou za prístup do bielych kníh alebo k inému stiahnuteľnému obsahu na našich webových lokalitách. Spoločnosť iPerceptions môže použiť tieto informácie na predajné a marketingové účely, ako reakciu na vašu žiadosť alebo v prípade potreby na komunikáciu s vami. Môžeme zhromažďovať informácie, ako je meno, e-mailová adresa, poštová adresa a telefónne číslo.

3.2. Informácie poskytované respondentmi

Ak ste respondent, môže od vás spoločnosť iPerceptions zhromažďovať a uchovávať informácie v mene zákazníka, na prieskum ktorého ste reagovali. Odpovede na prieskum vlastní a spravuje zákazník. Zákazník je zodpovedný za údaje z prieskumu. Ak máte akúkoľvek otázky, môžete sa obrátiť na zákazníka priamo, pretože spoločnosť iPerceptions nezodpovedá za obsah prieskumu, na ktorý ste reagovali, ani za vaše odpovede. Zákazníci môžu mať svoje vlastné zásady ochrany súkromia, ktoré uvádzajú podrobnosti, ako spracovávajú zákazníci vaše osobné údaje a iné informácie. Spoločnosť iPerceptions vám odporúča dôkladne si prečítať tieto zásady a oboznámiť sa so zásadami ochrany súkromia týchto tretích strán. Čo sa týka vás a spoločnosti iPerceptions, poskytnutie svojich osobných údajov je dobrovoľné a nepovinné. Kedykoľvek sa môžete rozhodnúť a neodpovedať. Ak však odpoviete, súhlasíte s poskytnutím súhlasu spoločnosti iPerceptions s cieľom zabezpečiť služby pre našich zákazníkov.

3.3. Automaticky zhromažďované informácie

Spoločnosť iPerceptions automaticky zhromažďuje určité informácie a ukladá ich do protokolových súborov. Tieto informácie zahŕňajú adresy internetového protokolu (IP), IP adresy respondentov, typ prehliadača, poskytovateľa internetových služieb (ISP), mobilného operátora, mobilné zariadenia, operačný systém, odkazujúce/výstupné stránky, adresy URL stránok, z ktorých má používateľ prístup k webovej stránke alebo na ktoré odíde z webovej lokality, dátum/čas a údaje clickstream. Spoločnosť iPerceptions používa tieto informácie na analýzu trendov, sledovanie efektivity marketingových aktivít, vrátane informácií, ktoré webové stránky odkazujú najviac ľudí na spoločnosť iPerceptions, na doručenie používateľom reklamy spoločnosti iPerceptions alebo tretej strany, na správu webovej lokality, na pochopenie toho, ako sa používatelia pohybujú po webovej lokalite a na zlepšenie kvality Služieb a výkonu webovej lokality, na pomoc pri riešení technických problémov a na získavanie demografických informácií o používateľskej základni spoločnosti iPerceptions ako celku (adresy IP sa analyzujú v súhrne). Neprepájame tieto automaticky zhromaždené údaje s inými informáciami, ktoré o vás zhromažďujeme, okrem prípadov, kedy ste sa rozhodli tak urobiť. Spoločnosť iPerceptions používa súbory cookie a ďalšie technológie na pomoc prispôsobiť a zlepšiť on-line skúsenosti používateľa a celkovú kvalitu Služieb. Súbory cookie sa nemôžu použiť na spúšťanie programov ani prenos vírusov do vášho počítača alebo zariadenia. Súbory cookie súvisia výlučne s vami a môže ich prečítať výhradne iba webový server v doméne, ktorá vám vydala súbory cookie. Spoločnosť iPerceptions môže používať sledovaciu službu tretej strany, ktorá využíva obrázky, skripty, záložky strán (tiež známe aj ako web beacons) a iné technológie sledovania na sledovanie iných ako osobných informácií o návštevníkoch našich webových lokalít v súhrne. Tieto údaje zahŕňajú štatistiky o používateľoch. Spoločnosť iPerceptions nebude požadovať prístup či inak sledovať polohu na základe informácií z vášho mobilného zariadenia. V priebehu poskytovania reklamy alebo optimalizácie služieb pre používateľov môže spoločnosť iPerceptions umožniť oprávneným tretím stranám umiestniť alebo rozpoznať jedinečný súbor cookie vo vašom prehliadači a poskytnutím viac relevantných reklám zlepšiť tak vaše skúsenosti používateľa.

3.4. Informácie tretích strán

Spoločnosť iPerceptions môže zhromažďovať vaše osobné informácie od tretích strán, ak povolíte týmto tretím stranám zdieľať vaše informácie so spoločnosťou iPerceptions.

3.5. Informácie týkajúce sa údajov zhromaždených pre našich zákazníkov

Spoločnosť iPerceptions zhromažďuje informácie na základe pokynov zákazníkov a nemá žiadny priamy vzťah k osobám, ktorých osobné údaje spracúva. Ak ste zákazníkom jedného z našich zákazníkov a nechcete, aby vás kontaktoval jeden z našich zákazníkov, ktorý používa Služby, obráťte sa na daného zákazníka, s ktorým ste priamo v kontakte. Vzhľadom k tomu, že spoločnosť iPerceptions vystupuje ako zástupca zákazníka, ak sa rozhodnete a odhlásite sa z odberu e-mailových správ do budúcnosti, toto rozhodnutie sa bude týkať konkrétneho zákazníka a nevzťahuje sa na iné e-mailové správy, ktoré posiela spoločnosť iPerceptions. S informáciami získanými ako odpoveď na e-mailovú správu sa zaobchádza rovnako ako s inými údajmi návštevníkov webových lokalít, ako je uvedené v tomto vyhlásení o ochrane súkromia. Spoločnosť môže previesť osobné informácie na spoločnosti, ktoré pomáhajú spoločnosti iPerceptions poskytovať Služby. Takéto prenosy informácií tretím stranám sú zahrnuté v týchto zásadách ochrany súkromia a v zmluvách o poskytovaní služieb, ktoré sme uzatvorili s našimi zákazníkmi. V niektorých prípadoch zahŕňajú prieskumy spoločnosti iPerceptions 'Prieskumy zahŕňajú stimuly na lotérie. Ak prieskum zahŕňa stimuly na lotérie, zapojenie sa do lotérie je úplne dobrovoľné. Výsledky prieskumu nie sú podmienené zapojením sa do lotérie. Ďalšie podrobnosti nájdete v osobitných podmienkach lotérie. Vo všetkých prípadoch, sa kontaktné informácie, ktoré zhromaždila spoločnosť iPerceptions, vrátane, okrem iného, mena, e-mailovej adresy, poštovej adresy a telefónneho čísla, použijú len na správu lotérie, s výhradou na pravidlá lotérie a podmienok zásady ochrany osobných údajov zákazníka.

3.6. Iné všeobecné použitie

Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť spoločnostiam, ktoré poskytujú služby s cieľom pomôcť nám v rámci našich obchodných aktivít. Tieto spoločnosti sú oprávnené používať vaše osobné údaje len v prípade, ak ich potrebujú na poskytnutie týchto služieb.

Spoločnosť iPerceptions môže použiť vaše údaje na poskytnutie Služieb zákazníkom pre potreby vytvorenia alebo udržania obchodných vzťahov alebo poskytnutia spätnej väzby. Spoločnosť iPerceptions spracováva zhromaždené údaje zo svojich on-line prieskumov na účely vytvorenia porovnávacích správ pre zákazníkov, ako aj pre média a ďalšie zainteresované strany. Informácie, ktoré poskytli respondenti v rámci zákazníckych on-line prieskumov, sa spracovávajú a zhromažďujú s cieľom vytvoriť všeobecné profily používateľov študovaných webových lokalít. Otvorené odpovede sa spracovávajú a nahlasujú v pôvodnom stave. Študijný proces spoločnosti iPerceptions nevyžaduje, aby spoločnosť osobne poznala alebo nahlásila identitu jednotlivých respondentov. Zákazníci majú možnosť exportovať, zdieľať alebo publikovať dáta zo svojich prieskumov. Spoločnosť iPerceptions zabezpečuje rôzne funkcie pre export, zdieľanie alebo publikovanie otázok prieskumu, odpovedí a výsledkov, a to v súhrnom alebo podrobnom formáte. Spoločnosť iPerceptions môže používať informácie zákazníka, vrátane otázok on-line prieskumov a odpovedí respondentov, ako aj súhrnné údaje, ktoré získa spoločnosť iPerceptions prostredníctvom výsledkov prieskumu, a údaje o transakciách a plnení, ktoré súvisia s používaním Služieb, s cieľom pomôcť vypracovať analýzy a pomôcť spoločnosti iPerceptions poskytovať a zlepšovať služby.

3.7. Súbory cookie a iné technológie sledovania

Spoločnosť iPerceptions a naši partneri, marketingoví partneri, poskytovatelia služieb tretích strán, poskytovateľa technologických služieb, pobočky alebo poskytovatelia analýz a služieb, používajú technológie, ako sú súbory cookie, beacons (tzv. majáky), tagy a skritpy, na analyzovanie trendov, správu webovej lokality, sledovanie pohybu používateľov v rámci webovej lokality a získavanie demografických informácií o našej základni používateľov ako celku. Môžeme dostávať správy založené na tom, ako tieto technológie využívajú tieto spoločnosti, a to buď jednotlivo alebo súhrne.

Používame súbory cookie na interné účely, ktoré nám pomôžu pri poskytovaní lepších zážitkov používateľov. Súbory cookie nám pomáhajú pochopiť, ako používajú návštevníci našu webovú lokalitu. Na základe týchto informácii môžeme zlepšiť spôsob, akým funguje webová lokalita, a predstaviť vám jej obsah. Používatelia môžu kontrolovať používanie súborov cookie na úrovni jednotlivého prehliadača. Ak odmietnete používanie súborov cookie, môžete aj naďalej používať naše služby, ale používanie niektorých funkcií alebo oblastí našich služieb môže byť obmedzené.

Na ukladanie informácií a preferencií o obsahu používame miestne zdieľané objekty, ako sú HTML5. Tretie strany, s ktorými spolupracujeme na poskytovaní určitých funkcií v rámci našej webovej lokality alebo pri zobrazovaní reklamy na základe vášho prehliadania si webovej lokality, tiež používajú HTML5 na zhromažďovanie a ukladanie informácií. Rôzne prehliadače môžu ponúkať svoje vlastné nástroje na odstraňovanie HTML5.

Spolupracujeme s treťou stranou na zobrazovaní reklamy na našej webovej lokalite, alebo na riadení našich reklám na iných webových lokalitách. Naša partner môže používať technológie, ako sú súbory cookie, na zhromažďovanie informácií o vašich aktivitách na tejto webovej lokalite a iných lokalitách s cieľom poskytnúť reklamu na základe vašich vyhľadávacích aktivít a záujmov. Ak nechcete, aby boli tieto informácie použité na účely poskytovania reklamy na základe vášho záujmu, môžete sa rozhodnúť a odhlásiť kliknutím sem. Upozorňujeme, že týmto sa neodhlásite z možnosti prijímania reklám. Aj naďalej budete dostávať všeobecné reklamy.

4. ZVEREJNENIE INFORMÁCIÍ

Spoločnosť iPerceptions môže previesť vaše osobné informácie tretím stranám len takým spôsobom, ako je uvedené v týchto zásadách ochrany súkromia, okrem nižšie uvedených obmedzených okolností:

1) informácie, pri ktorých ste výslovne súhlasili so zdieľaním;

2) ak ide o anonymné informácie (na ich základe nie je možné identifikovať inú osobu);

3) keď sa rozhodnete indexovať informácie pomocou vyhľadávačov, zdieľať alebo poskytnúť informácie osobám alebo inak verejne sprístupniť dané informácie;

4) na zdieľanie informácie, ktoré zhromažďuje spoločnosť iPerceptions menom zákazníkov, so zákazníkmi spoločnosti iPerceptions, v mene ktorých získala tieto informácie;

5) k dodržaniu platných zákonov, nariadení, právneho postupu alebo vykonateľnej vládnej žiadosti v rámci alebo mimo územia krajiny vášho bydliska, spoločnosť iPerceptions je v dobrej viere, že to tak vyžaduje daný zákon;

6) pri uplatňovaní týchto Zásad ochrany súkromia, zmluvných podmienok alebo zmluvy o poskytovaní služieb, vrátane vyšetrenia možného porušenia;

7) na zistenie, prevenciu alebo iné riešenie podvodu, bezpečnostných či technických záležitostí alebo ochranu operácií alebo používateľa;

8) na ochranu práv, majetku alebo bezpečnosti spoločnosti iPerceptions, používateľov, verejnosti, alebo iných osôb;

9) v súvislosti s akvizíciou, fúziou, zmenou v kontrole, financovania dlhov, reorganizáciou, predajom majetku, bankrotu alebo iných zmien vo firemnej štruktúre alebo statusu spoločnosti iPerceptions; alebo

10) správcov lotérie, ako je to potrebné v súvislosti s plnením požadovaných služieb alebo riešení alebo je to inak vhodné v súvislosti s oprávnenou potrebu.

5. PRÍSTUP, ZMENA ALEBO ODSTRÁNENIE VAŠICH INFORMÁCIÍ

Na získanie prístupu, aktualizovania alebo vymazania svojich odpovedí na prieskum musíte kontaktovať zákazníka. Spoločnosť iPerceptions vám nemôže poskytnúť tento prístup, pretože odpovede na prieskum patria zákazníkovi. V iných situáciách sa bude spoločnosť iPerceptions snažiť splniť požiadavky týkajúce sa opravy, aktualizácie alebo výmazu vašich informácií, pokiaľ sa uchovanie týchto informácií vyžaduje zo zákona, na účely legitímneho obchodovania alebo na technické a bezpečnostné účely (ako napr. zálohy na zálohovacích médiách, ktoré sú vytvorené ako súčasť našich zálohovacích postupov systémov, alebo v prípade ohrozenia súkromia iných osôb) alebo ak tak stanovujú zásady ochrany súkromia. Spoločnosť iPerceptions uchová osobné údaje, ktoré spracováva v mene svojich zákazníkov počas doby potrebnej na poskytovanie služieb zákazníkom. Spoločnosť iPerceptions uchová tieto osobné informácie, ak sa tak vyžaduje na účely splnenia zákonnej povinnosti, vyriešenia sporov a uplatnenie dohôd. Na požiadavky na odstránenie údajov budeme reagovať v primeranej lehote.

6. DETI

Prieskumy a webové lokality spoločnosti iPerceptions nie sú navrhnuté ani určené pre deti mladšie ako 13 rokov a spoločnosť iPerceptions nezhromažďuje úmyselne ani vedome údaje od detí mladších ako 13 rokov ani im neumožňuje zaregistrovať sa, aj keď môžu lokality, pre ktoré ponúkame prieskum, môžu ponúkať služby pre deti, ktoré kupujú dospelí. Ak máte menej ako 18 rokov, nemali by ste sa zapájať do prieskumov a nemali by ste ani používať webové lokality, pokiaľ nie je prítomný rodič alebo poručník. Deti mladšie ako 13 rokov nesmú poskytnúť spoločnosti iPerceptions žiadne informácie a ak odhalí spoločnosť iPerceptions, že neúmyselne zhromaždila takéto informácie od dieťaťa, ktoré je mladšie ako 13 rokov, alebo že si takéto dieťa vytvorilo účet, podnikne spoločnosť iPerceptions všetky kroky na odstránenie takýchto informácií a zruší daný účet čo najskôr. Deti staršie ako 13 rokov by mali poskytnúť spoločnosti iPerceptions len tie informácie, na ktoré majú výslovný súhlas od svojich rodičov alebo poručníkov. Ak vaše dieťa poskytlo nejaké informácie a chcete ich skontrolovať, zmeniť a/alebo vymazať, ako aj odmietnuť akékoľvek ďalšie zhromažďovanie alebo používanie informácií o dieťati, alebo ak máte dôvod sa domnievať, že k tomuto došlo a týka sa to dieťa mladšieho ako 13 rokov, kontaktujte spoločnosť iPerceptions (pozri časť Kontaktné údaje).

7. BLOGY, FÓRA, REFERENCIE, NÁSTROJE SOCIÁLNYCH MÉDIÍ

1) Ak ponúka ktorákoľvek webová lokalita verejne prístupné blogy alebo komunitné fóra, mali by ste vziať na vedomie to, že informácie, ktoré poskytnete v týchto oblastiach, si môžu prečítať, môžu ich zhromaždiť a používať iné osoby, ktoré majú k nim prístup. Ak chcete požiadať o odstránenie svojich informácií z nášho blogu alebo komunitného fóra, kontaktujte spoločnosť iPerceptions (pozri časť Kontaktné údaje).

2) Spoločnosť iPerceptions zverejní na webovej lokalite vyhlásenia, ktoré môžete časom poskytnúť spoločnosti iPerceptions. Spoločnosť iPerceptions vás vždy požiada o povolenie zverejniť vaše vyhlásenia na webovej lokalite a môže použiť vaše kontaktné údaje a kontaktovať vás na získanie takéhoto povolenia.

3) Webové lokality a niektoré prieskumy obsahujú funkcie sociálnych médií, ako napr. tlačidlo „Páči sa mi (Like)“ a widgety pre sociálne sieť Facebook, ako napr. tlačidlo „Zdieľať (Share this)“ alebo interaktívne mini programy, ktoré fungujú na našej lokalite. Tieto funkcie môžu zhromažďovať vašu adresu IP, ktorú stránku ste navštívili na našej webovej lokalite a môžu nastaviť súbory cookie s cieľom nastaviť funkciu tak, aby správne fungovala. Funkcie a widgety sociálnych médií hosťujú buď tretie strany alebo priamo naše webové lokality. Vaše interakcie s týmito funkciami sa riadia zásadami ochrany súkromia spoločnosti, ktorá ich zabezpečuje.

8. BEZPEČNOSTNÉ VYHLÁSENIA

1) Spoločnosť iPerceptions berie bezpečnosť zhromaždených údajov veľmi vážne, keďže však internet nie je zabezpečeným prostredím ani žiaden systém nie je úplne zabezpečený proti neoprávnenému používaniu, spoločnosť iPerceptions nezaručuje, že informácie nebudú skopírované, zverejnené, pozmenené alebo zničené ani že k nim nebude získaný neoprávnený prístup porušením niektorých z našich fyzických, technických alebo manažérskych zabezpečení, aj napriek bezpečnostnej ochrane, ktorú má zavedenú spoločnosť iPerceptions. Spoločnosť iPerceptions používa bezpečné umiestnenie hosťujúcich serverov hosting so zabezpečením 24 hodín 7 dní v týždni a monitoring, ochranu firewall, riadený prístup a šifrovacie technológie na ochranu vašich dát. Utajenie vášho hesla je vašou povinnosťou.

2) Spoločnosť iPerceptions ponúka používanie zabezpečeného serveru. Všetky poskytnuté citlivé informácie/informácie o platbách sú prenášané systémom Secure Socket Layer (SSL) a následne sú zašifrované do databázy poskytovateľov našej brány PCI Complient Payment verzia platbe poskytovateľov brána, ktorá je prístupná len oprávneným osobám so špeciálnymi prístupovými právami k týmto systémom a ktoré musia zachovávať mlčanlivosť. Po vykonaní transakcie sa informácie, ako sú čísla kreditných kariet, neukladajú na našich serveroch.

3) Spoločnosť iPerceptions prijíma primerané bezpečnostné opatrenia na ochranu proti strate a zneužitiu, ako aj proti neoprávnenému prístupu, zverejneniu alebo zničeniu osobných údajov. Medzi tieto opatrenia patrí interná kontrola zhromažďovania informácií, procesov ukladania a spracovania a bezpečnostných postupov.

4) Spoločnosť iPerceptions obmedzuje prístup k osobným informáciám len pre tých zamestnancov spoločnosti iPerceptions, zmluvných partnerov a sprostredkovateľov, ktorí potrebujú poznať dané informácie na prevádzkovanie, vyvíjanie alebo zlepšovanie Služieb. Spoločnosť iPerceptions vynakladá primerané úsilie, aby zabezpečila, že všetky zúčastnené strany dodržiavajú povinnosť zachovať mlčanlivosť.

9. ZMENY

Spoločnosť iPerceptions si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto Zásady ochrany súkromia, preto si pravidelne kontrolujte oznámenia o zmenách. Ak sa spoločnosť iPerceptions rozhodne podstatne zmeniť svoje Zásady ochrany osobných údajov, informuje vás o tom prostredníctvom oznámenia o zmene na svojich webových lokalitách tak, aby ste ich mali k dispozícii v predstihu a mohli ste si ich pozrieť a rozhodnúť sa, či budete pokračovať v používaní Služieb, prípadne vás môže spoločnosť iPerceptions výlučne na základe svojho vlastného uváženia upozorniť na tieto zmeny e-mailovou správou pred nadobudnutím účinnosti týchto zmien. Ak máte námietky voči zmenám, môžete sa rozhodnúť a zrušiť, deaktivovať svoj účet, ak máte, alebo sa môžete rozhodnúť a nezapojiť sa do prieskumu. V prípade, že nezrušíte, nedeaktivujete svoj účet, ak existuje nejaký, alebo ak sa zapojíte do prieskumu a budete naďalej používať Služby aj po oznámení takýchto zmien na webovej lokalite alebo ak vám boli takéto zmeny doručené, bude sa to považovať za vyjadrenie vášho súhlasu so zmenenými podmienkami alebo zvyklosťami.

10. ODHLÁSENIE SA Z PRIJÍMANIA OZNÁMENÍ

Ak sa chcete prihlásiť na odber noviniek alebo iného obchodného elektronického materiálu, na zasielanie takýchto oznámení použijeme vaše meno a e-mailovú adresu. Pokiaľ nie je v týchto zásadách ochrany osobných údajov výslovne uvedené inak, vy a ostatní používatelia máte právo odhlásiť sa z odberu budúcich oznámení v súlade s týmto bodom, vrátane možnosti odhlásenia sa odberu e-mailových pozvánok na zapojenia sa do prieskumov, ktoré posiela spoločnosť iPerceptions menom zákazníkov, môžete nás kontaktovať (pozri 15. bod Kontaktné údaje) alebo sa riaďte pokynmi na odhlásenie, ktoré sa nachádzajú v každej prijatej reklamnej e-mailovej správe, ak nejaká, kliknutím na odkaz v danej správne na odhlásenie.

11. ODKAZY NA INÉ WEBOVÉ LOKALITY

Webové lokality môžu obsahovať odkazy na iné webové lokality, ktoré nevlastní ani nekontroluje spoločnosť iPerceptions. Vezmite na vedomie, že spoločnosť iPerceptions nemôže kontrolovať činnosti tretích strán a spoločnosť iPerceptions nepreberá žiadnu zodpovednosť za postupy ochrany osobných údajov týchto iných webových lokalít a tieto tretie strany nemusia dodržiavať rovnaké zásady ochrany osobných údajov. Spoločnosť iPerceptions vám odporúča dávať si pozor, keď opustíte túto webovú lokalitu a odporúča vám prečítať si zásady ochrany osobných údajov každej jednotlivej webovej lokality, ktorá zhromažďuje osobne identifikovateľné informácie.

12. PRÁVNE VYHLÁSENIE

Ak požiada súd spoločnosť iPerceptions zverejniť osobne identifikovateľné informácie, informuje spoločnosť daný súd o rôznych faktoroch, ktoré odôvodňujú zachovanie dôvernosti a anonymitu respondentov. Spoločnosť iPerceptions však môže byť zo zákona povinná zverejniť osobné údaje, ak boli vydané súdne alebo iné vládne predvolania, príkazy alebo nariadenia. Odhlásenie sa jednotlivých osôb žiadnym spôsobom neobmedzuje spoločnosť iPerceptions v používaní, poskytovaní alebo distribúcií osobne identifikovateľných informácií v rozsahu, v akom sa takéto používanie, zverejňovanie alebo distribúcia vyžaduje zo zákona, na základe súdneho nariadenia alebo iného platného právneho úkonu. Spoločnosť iPerceptions to oznámi dotknutým klientom, hneď ako to bude možné, pokiaľ to daný zákon alebo súdne nariadenie nezakazuje. Ak dokončí spoločnosť iPerceptions fúziu, akvizíciu alebo predaj všetkých alebo v podstate všetkých aktív, na našej webovej lokalite bude zverejnené prednostné upozornenie o zmene, pokiaľ ide o používanie vašich osobných informácií, a o tom, aké máte možnosti, čo sa týka svojich osobných údajov. Zároveň môžete oznámiť vaše osobné informácie tretej osobe na základe vášho predchádzajúceho súhlasu.

13. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Všetky oznámenia poskytnuté spoločnosti iPerceptions v súlade s týmito Zásadami ochrany súkromia je potrebné posielať spoločnosti iPerceptions, Inc. 606 Rue Cathcart, Suite 1007 Montreal, Québec H3B 1K8, Canada, Attention: General Counsel.

Spoločnosť iPerceptions vás môže na základe vlastného uváženia, informovať o týchto oznámeniach, vrátane zmien týchto Zásad ochrany súkromia, prostredníctvom e-mailovej správy, pošty, SMS, zverejnením na webovej stránke alebo v rámci webovej lokality.

14. KONTAKTNÉ ÚDAJE

V prípade otázok týkajúcich sa zásad ochrany súkromia nám pošlite e-mailovú správu na adresu: info@iPerceptions.com, alebo nám napíšte alebo pošlite fax:

iPerceptions Inc.

606 Rue Cathcart
Suite 1007
Montreal, Québec
H3B 1K8
Canada
Fax: 514-484-2600

Attention: Chief Information Officer.